ประวัติโรงเรียนร่มเกล้า

ฟฟฟฟฟเมื่อวันที่  6 มิถุนายน  2519  สมเด็จพระญาณสังวร เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร  กรุงเทพฯ ได้เสด็จ มาเยี่ยมหลวงปู่ขาว  อนาลโย ที่วัดถ้ำกลองเพล  ทราบว่าบ้านน้อยถ้ำกลองเพลไม่มีโรงเรียนนักเรียนต้องเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนบ้านโนนทัน  ซึ่งมีระยะทางไกลถึง  5 กิโลเมตร  การเดินทางไปและกลับมีความลำบากมากในฤดูฝน  พระญาณสังวรได้ปรึกษากับหลวงปู่ขาว  อนาลโย  มีดำริว่า ควรตั้งโรงเรียนขึ้น ณ  หมู่บ้านแห่งนี้เมื่อสมเด็จพระญาณสังวรเสด็จกลับกรุงเทพฯ ได้มีลิขิตถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   เรื่องการสร้างโรงเรียน ณ บ้านน้อยถ้ำกลองเพล  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ได้พระราชทานทุนทรัพย์สร้างโรงเรียนแห่งนี้   โดยรับสั่งให้พลโทเปรม    ติณสูลานนท์   แม่ทัพภาคสองส่วนหน้าสกลนคร(ยศในขณะนั้น)   มาควบคุมการก่อสร้างโรงเรียนพื้นที่บริเวณก่อสร้างอาคารเรียนได้รับบริจาคจาก            นายเลื่อน – นางประภาพรรณ   นาสมพันธ์  4  ไร่  ผู้จัดการบริษัทไพบูลย์  บริจาค  2 ไร่  ที่ราชพัสดุ  16  ไร่  รวมพื้นที่ทั้งหมด  22  ไร่ การก่อสร้างอาคารเรียนเริ่มเมื่อวันที่ 5   พฤษภาคม  2520   สร้างเสร็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานนามว่า  “ โรงเรียนร่มเกล้า ”  ”  และทรงเสด็จเยี่ยมโรงเรียน       ร่มเกล้า  เมื่อ   วันที่  10  พฤศจิกายน  2520  พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ

ฟฟฟฟฟทางราชการให้ยุบโรงเรียนบ้านห้วยเดื่อมาเรียนรวมกับนักเรียนบ้านถ้ำกลองเพล  และนักเรียนบ้านหนองบัวเหนือมาเรียนที่โรงเรียนร่มเกล้า   โดยเปิดสอนครั้งแรกมีนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1   ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่  6    ผู้บริหารโรงเรียนร่มเกล้าคนแรกคือ  นายคำเบา  หวานเสร็จ  เมื่อ  พ.ศ.  2534  ทางราชการได้มีนโยบาย ขยายโอกาสทางการศึกษา  โรงเรียนร่มเกล้าจึงเป็นโรงเรียนแรกในตำบลโนนทันที่เปิดสอนในระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น                  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2534    เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  การพัฒนาโรงเรียนได้ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านอาคารสถานที่  บริเวณ  ตลอดทั้งด้านวิชาการ ทำให้โรงเรียนแห่งนี้เจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ  จากการร่วมมือของชุมชน คณะครู  และผู้บริหารโรงเรียน

รายนามผู้บริหารโรงเรียนที่เคยดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนร่มเกล้า ดังนี้

1.  นายสนิท  ศรีวรปพาฬ              ครูใหญ่              30  มิถุนายน  2504

2.  นายณรงค์  วิชาศรี                   ครูใหญ่              30  มิถุนายน  2508

3.  นายสกรี  ธรรมเจริญ                ครูใหญ่               10  พฤษภาคม  2510

4.  นายปรเมศร์  โกมุทธพงษ์          ครูใหญ่                1  พฤษภาคม  2511

5.  นายสมนึก  อัมพรัตน์                ครูใหญ่              20  พฤษภาคม  2514

6.  นายปรเมศร์   โกมุทธพงษ์        ครูใหญ่               27  พฤษภาคม  2514

7.  นายคำเบา  หวานเสร็จ            ครูใหญ่               26   พฤษภาคม  2518

8.  นายสุเมธ    บุญประคม            ผู้อำนวยการ        14   พฤศจิกายน  2529

9.  นายบุญเพ็ง  แสนคุณท้าว        ผู้อำนวยการ          30   สิงหาคม  2542

10. นายวีระ   จันทร์ปัญญา           ผู้อำนวยการ           1   พฤศจิกายน  2542  –  30  กันยายน  2547

11. ว่าที่พันตรีปิยพงษ์  บัวสาย     ผู้อำนวยการ            1   ตุลาคม  2547  -  31  พฤษภาคม  2552

12. นายอนุพนธ์  โสมมีชัย          ผู้อำนวยการ            1   มิถุนายน  2552  -  28  มิถุนายน  2562

13. นายไกรรัตน์  บุญทองแพง     ผู้อำนวยการ            5  กรกฎาคม 2562  -  ปัจจุบัน

Last Updated (Tuesday, 09 July 2019 08:58)