ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

และเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เรื่อง การใช้โปรแกรม ไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ เวิร์ด 2007  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้วิจัย นายณัฐพล  สุสุวรรณ

ปีที่พิมพ์ 2555

 

บทคัดย่อ

 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นสื่อการเรียนการสอนที่คลอบคลุมเนื้อหาและกิจกรรม       มีทั้งระบบภาพกราฟฟิก  ภาพนิ่ง  ภาพเคลื่อนไหว  เสียงประกอบ  ตัวอักษร  ที่เป็นสื่อประสม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นสื่อการสอนที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูง  นอกจากจะกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นอยากเรียนกับสิ่งที่แปลกใหม่แล้ว  ยังเป็นการท้าทายความสามารถของผู้เรียนทำให้เกิดการปฏิสัมพันธ์กันระหว่างผู้เรียนกับบทเรียนที่อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์  มีความสามารถในการตอบสนองต่อข้อมูลที่ผู้เรียนป้อนเข้าไปได้ทันที  เป็นการช่วยเสริมแรงแก่ผู้เรียน ข้อมูลทางการเรียน สามารถบันทึกเก็บไว้และเปรียบเทียบผลกับเกณฑ์มาตรฐานได้  นอกจากนี้ยังช่วยให้นักเรียนที่เรียนช้าหรือขาดเรียนได้มีโอกาสเรียนซ้ำอีกกี่ครั้งก็ได้ตามความต้องการ  ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เรื่อง การใช้โปรแกรม ไมโครซอฟต์ออฟฟิศ เวิร์ด 2007 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เรื่อง การใช้โปรแกรม ไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ เวิร์ด 2007 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ให้ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554 โรงเรียนร่มเกล้า   อำเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวลำภู   จำนวน  61  คนกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2554 โรงเรียนร่มเกล้า   อำเภอเมือง   จังหวัดหนองบัวลำภู   จำนวน  28  คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) เรื่อง การใช้โปรแกรม ไมโครซอฟต์ ออฟฟิศ เวิร์ด 2007 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  จำนวน  10  หน่วยการเรียน  แบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน และแบบวัดความพึงพอใจที่ผู้เรียนมีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   t–test  dependent  ค่า  E1 / E2

ผลการวิจัยพบว่า

1. การสร้างและการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

โดยการพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีความเหมาะสมซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง 0.60 -1.00

และจากการนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1  จำนวน  9  คน  พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ เท่ากับ  94.44 / 89.17  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80

2.  การทดลองสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนพบว่า

2.1 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 19.21 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 36.11  และเมื่อทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย  พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

2.2  ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  พบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

โดยสรุป  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างและพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ และบรรลุตามจุดมุ่งหมาย เหมาะสำหรับครูที่จะนำไปเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 

Last Updated (Sunday, 13 January 2013 07:29)