การประชุมสามัญประจำปี

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ศูนย์เครือข่ายฯ เมือง 7

วันที่  23  พฤศจิการยน  พ.ศ. 255  

ณ  หอประชุมโรงเรียนร่มเกล้า