ชื่อเรื่อง              รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Excel  2007  

                             ง22102   รายวิชาคอมพิวเตอร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2

ผู้ศึกษาค้นคว้า นางอุไรลักษณ์  แดงนา


ปีที่ศึกษา 2554


บทคัดย่อ


            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ   1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft Excel  2007  ง22102  รายวิชาคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้           การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ตามเกณฑ์  80/80  2) หาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft  Excel  2007  ง22102  รายวิชาคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft  Excel  2007 ของนักเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft  Excel  2007  ง22102  รายวิชาคอมพิวเตอร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และ           4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง การใช้โปรแกรม  Microsoft  Excel  2007  ง22102  รายวิชาคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2

             กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1  โรงเรียนร่มเกล้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต  1  ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2                  ปีการศึกษา  2554  จำนวน 21 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling)  เครื่องมือ        ที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง การใช้โปรแกรม  Microsoft  Excel  2007  ง22102  รายวิชาคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft  Excel 2007  ง22102  รายวิชาคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี                  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  และ แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft  Excel  2007  ง22102  รายวิชาคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สถิติพื้นฐาน           ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ร้อยละ  และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน  ได้แก่  t-test  Dependent Samples

ผลการศึกษา พบว่า

1.   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft  Excel  2007  ง22102  รายวิชาคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ  89.11/87.02  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย  80/80  ที่ตั้งไว้

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft  Excel  2007  ง22102  รายวิชาคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.8074  หรือคิดเป็นนักเรียนมีก้าวหน้าในการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เพิ่มขึ้นร้อยละ  80.74

3.   นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม  Microsoft  Excel  2007  ง22102  รายวิชาคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft  Excel  2007  หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  การใช้โปรแกรม Microsoft  Excel  2007  ง22102  รายวิชาคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
Last Updated (Wednesday, 27 February 2013 08:16)