ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา

เพื่อจัดสร้างรั้วและปรับปรุงภูมิทัศน์  โรงเรียนร่มเกล้า  ตำบลโนนทัน

อำเภอเมืองหนองบัวลำภู  จังหวัดหนองบัวลำภู

วันที่ 15  เมษายน  2556 (ตรงกับขึ้น  5  ค่ำ  เดือน 5  )

*****************************************************************************

ด้วยโรงเรียนร่มเกล้าร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา  ครู  พระภิกษุสงฆ์  ผู้นำหมู่บ้าน  ผู้ปกครองนักเรียน  ตลอดจนศิษย์เก่า  ได้เห็นความสำคัญของการศึกษา  เห็นควรจัดทำผ้าป่าสามัคคีขึ้น  เพื่อเป็นทุนสร้างรั้วโรงเรียนที่สร้างยังไม่เสร็จและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่เอื่อต่อการจัดการเรียนการสอน  โรงเรียนร่มเกล้าจึงขอบอกบุญมายังผู้มีจิตศรัทธา  ร่วมเป็นเจ้าภาพบริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธา  เพื่อส่งเสริมการศึกษาตามวัตถุประสงค์ในครั้งนี้

ขออวยพรให้ทุกท่านที่ร่วมเป็นเจ้าภาพ  โชคลาภมากมาย  ค้าขายก้าวหน้า  เงินทองไหลมา  สุขภาพแข็งแรงและจงประสบแต่ความสุข  เจริญด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ ธนสารสมบัติและจตุรพิธพรชัยด้วย  อายุ  วรรณะ  สุขะ  พละ ทุกท่านเทอญ


กำหนดการ

วันที่  15  เมษายน  2556

เวลา  06.00 น.                        ตั้งกองผ้าป่าและรับบริจาคปัจจัย  ณ  หอประชุมโรงเรียนร่มเกล้า

เวลา  07.00 น.                        พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์  ร่วมทำบุญตักบาตร ถวายภัตราหารเช้า

เวลา  09.00 – 11.00 น.           ทอดผ้าป่า  เป็นเสร็จพิธี


คณะกรรมการฝ่ายสงฆ์

พระเศรษฐพงษ์  ปญ.ญาพโล                                เจ้าอาวาสวัดถ้ำหมากหม่าง


คณะกรรมการที่ปรึกษาและอำนวยการ

นางสุนีย์   ไชยรส                  รองประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย                       ประธานที่ปรึกษา

นายสมบัติ  ไชยรส                             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทัน                            รองประธานที่ปรึกษา

นายพรมมา  แสงมุกดา          ประธาน สกสค. จังหวัดหนองบัวลำภู                                    ที่ปรึกษาอาวุโส

นายบุญธรรม  บรรเทาพิษ    รองผู้อำนวยการ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1                        ที่ปรึกษาอาวุโส

นายสันติ  คำภาค                   ส.จ.หนองบัวลำภู  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนร่มเกล้า

นายอุดม  น้อมระวี                               กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง     นางกัญญา  อินทรพานิช       กรรมการผู้แทนชุมชน

นายคำสิงห์  ศรีลาวงศ์           กรรมการผู้แทน อปท.          นายส่วาง  บุญแสน                     กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

นายพุทธา  เดชกุล                             กรรมการผู้แทนศาสนา         นายบุญเถิง  บุญแสน             กรรมการผู้แทนศาสนา

นายกัญญา  ดาลาด                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ          นายถวิล  สีชาทุม                   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายสมพงษ์  กระดานราช     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ          นางคำผาย  อัยแก้ว                    กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายประเวท  ล้อมจันทร์      กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ          นางแสงจันทร์  พิมพ์เนาว์     กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายจำนงค์  วาปีโส                            ครูโรงเรียนร่มเกล้า               นายชัยศักดิ์  สุระคาย            ครูโรงเรียนร่มเกล้า

นายสง่า  จันทร์สมัคร            ครูโรงเรียนร่มเกล้า                               นางบุญโฮม สุขสมร              ครูโรงเรียนร่มเกล้า

นางประภาศรี  นนท์จันทร์   ครูโรงเรียนร่มเกล้า                               นางนงคราญ  อินทร์กง         ครูโรงเรียนร่มเกล้า

นางประนอม  อ่อนทอง       ครูโรงเรียนร่มเกล้า                               นางศิริวรรณ  สุวรรณรินทร์ ครูโรงเรียนร่มเกล้า

นางสุมาลี  แนวบุตร              ครูโรงเรียนร่มเกล้า                               นางกมลพร  ปาจรียานนท์    ครูโรงเรียนร่มเกล้า

นางแสงจันทร์  บัวสาย          ครูโรงเรียนร่มเกล้า                               นางสังวาล  บรรลังสี             ครูโรงเรียนร่มเกล้า

นางรำไพ  วงษ์จูม                  ครูโรงเรียนร่มเกล้า                               นายนิรภัย  ศรีทะรัง              ครูโรงเรียนร่มเกล้า

นางจิรวดี  ดอนมงคล           ครูโรงเรียนร่มเกล้า                               นางธิดาสวรรค์  มณีรัตน์      ครูโรงเรียนร่มเกล้า

นางจรัส  วาปีโส                    ครูโรงเรียนร่มเกล้า                               นางประกอบ  พลนามอินทร์         ครูโรงเรียนร่มเกล้า

นางจันทร์สร้อย  ชัยเจิรญ     ครูโรงเรียนร่มเกล้า                               นางสุพรรณี  พิพิธหิรัญการ  ครูโรงเรียนร่มเกล้า

นางบุญศรี  ศิริเซียงพิณ         ครูโรงเรียนร่มเกล้า                               นางอุไรลักษณ์  แดงนา         ครูโรงเรียนร่มเกล้า

นางสุภาวดี  พงษ์เซียงซา       ครูโรงเรียนร่มเกล้า                               นายปาณัฐ  อินอภัย                    ครูโรงเรียนร่มเกล้า

นางสาวศิราณี  พิมพ์โคตร    ครูโรงเรียนร่มเกล้า                               นางนิรชา  ทศโมรา                    ครูโรงเรียนร่มเกล้า

นางกมลทิพย์  สุภาแดง         ครูโรงเรียนบ้านอ่างบูรพา    นางพวงพเยาว์  หวานเสร็จ   ครูโรงเรียนบ้านอ่างบูรพา

นายสุรพล  ประลุใหม่          ครูโรงเรียนบ้านอ่างบูรพา    นางสาวนุจนัย  เดชกุล          ธุรการโรงเรียนร่มเกล้า

นายฉัตรชัย  เดชกุล                            นักการฯ

ดร.อนุพนธ์  โสมมีชัย           ผอ.โรงเรียนร่มเกล้า              เลขานุการ  

นายประยูร  ดอนมงคล    รอง ผอ.โรงเรียนร่มเกล้า   ผู้ช่วยเลขานุการ                      

นางอรทัย  ศรีทะรัง                             ครูโรงเรียนร่มเกล้า  ผู้ช่วยเลชานุการ

นายณัฐพล  สุสุวรรณ            ครูโรงเรียนร่มเกล้า  ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะศิษย์เก่าโรงเรียนร่มเกล้าทุกคน รูปรั้วโรงเรียนที่ทำการสร้างใหม่  Last Updated (Thursday, 07 February 2013 02:35)