วิสัยทัศน์

(Vision)

ฟฟฟฟฟโรงเรียนร่มเกล้า    มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน    พัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน  โดยยึดแนวทางตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นผู้มีความรู้  ทักษะกระบวนการมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดีตามขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมไทย   ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย    พัฒนาบุคลากรสู่มืออาชีพ    จัดสภาพภูมิทัศน์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  ท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนLast Updated (Thursday, 05 January 2012 09:51)